เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย รับสมัครพนักงานจ้าง 11 อัตราเทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย รับสมัครพนักงานจ้าง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 11 เมษายน 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 10,840 บาท

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง โยธา สำรวจ ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง โยธา สำรวจ ช่างสำรวจ ช่างโยธา
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน
4. ผู้ช่วยครู (วิชาเอกภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์) 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรีทางการศึกษา และมีใบประกอบวิชาชีพครู
5. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชย์ศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคาะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
7. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา หรือปริญญาตรีทางการศึกษา

พนักงานจ้างทั่วไป เงินเดือน 9,000 บาท
1. ลูกมือช่างแผนที่ภาษี 1 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย, ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ ทางการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ ช่างสำรวจ ช่างเขียนแบบก่อสร้าง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. คนงานกวาดขยะ 1 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ)
3. นักการภารโรง 1 อัตรา(ไม่จำกัดวุฒิ)


ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 11 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.055-943349

=> ประกาศรับสมัคร

loading...