องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน​ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตราองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือทางอื่นที่ ก.จ. รับรองว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งนี้ได้
2. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5361-1385 ต่อ 103

=> ประกาศรับสมัคร

loading...