องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย​ รับสมัครพนักงานจ้าง 15 อัตราองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้าง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1อัตรา เงินเดือน 15,000บาท
- ได้รับปริญญาตรี ทางการศึกษา และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แสดง
2. ผู้ช่วยครู วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1อัตรา เงินเดือน 15,000บาท
- ได้รับปริญญาตรี ทางการศึกษา และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แสดง
3. ผู้ช่วยครู วิชาเอกเคมี 1อัตรา เงินเดือน 15,000บาท
- ได้รับปริญญาตรี ทางการศึกษา และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แสดง
4. ผู้ช่วยครู วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1อัตรา เงินเดือน 15,000บาท
- ได้รับปริญญาตรี ทางการศึกษา และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แสดง
5. ผู้ช่วยครู วิชาเอกศิลปะ 1อัตรา เงินเดือน 15,000บาท
- ได้รับปริญญาตรี ทางการศึกษา และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แสดง
6. ผู้ช่วยครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1อัตรา เงินเดือน 15,000บาท
- ได้รับปริญญาตรี ทางการศึกษา และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แสดง
7. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาไทย 1อัตรา เงินเดือน 15,000บาท
- ได้รับปริญญาตรี ทางการศึกษา และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แสดง
8. ผู้ช่วยครู วิชาเอกสังคมศึกษา 1อัตรา เงินเดือน 15,000บาท
- ได้รับปริญญาตรี ทางการศึกษา และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แสดง
9. นักวิชาการเงินและบัญชี 1อัตรา เงินเดือน 15,000บาท
- ได้รับปริญญาตรี การบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร
10. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- วุฒิปวช.ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่า ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
11. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- วุฒิปวช.ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่า ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ
12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาการบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
13. พนักขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรอง
14. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรอง
15. ภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป) 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ไม่กำหนดวุฒิ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-23 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5317-5319

=> ประกาศรับสมัคร

loading...