องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี​ รับสมัครพนักงานจ้าง 47 อัตราองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานจ้าง 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ สายผู้สอน
1.ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา
2. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ 5 อัตรา
4. ผู้ช่วยครู วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา
5. ผู้ช่วยครู วิชาเอกชีววิทยา 1 อัตรา
6. ผู้ช่วยครู วิชาเอกสังคมศึกษา 2 อัตรา
7. ผู้ช่วยครู วิชาเอกทัศนศิลป์ 1 อัตรา
8. ผู้ช่วยครู วิชาเอกสุขศึกษา 5 อัตรา
9. ผู้ช่วยครู วิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา
10. ผู้ช่วยครู วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา
11. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาจีน 8 อัตรา
12. ผู้ช่วยครู วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือ 15,800 บาท
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่คุรุสภาออกให้

พนักงานจ้างตามภารกิจ สายสนับสสับสนุน
1. ผู้ช่วยนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี ทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา
2. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน: 9,400- 11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาการบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาการบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาการบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
4. พนักงานขับรถยนต์ 6 อัตรา เงินเดือน: 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน

พนักงานจ้างทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
1. ภารโรง 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. แม่บ้าน 3 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-9 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4224-4394 ต่อ 701

=>ประกาศรับสมัคร

loading...