อบต.โพนเขวา จังหวัดศรีสะเกษ​ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตราอบต.โพนเขวา จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 เมษายน 2560


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท.หรือก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
2. ผู้ช่วยนักวิเคระห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสังคมศาสตร์ การวางแผน รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4591-1544

=>ประกาศรับสมัคร<=

loading...