เทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง 9 ตำแหน่ง 13 อัตราเทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
- เพศชาย มีหนังสือรับรองจากนายจ้างเดิม หรือหน่วยงาน ที่รับรองความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
- มีหนังสือรับรองจากนายจ้างเดิม หรือหน่วยงาน ที่รับรองความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

พนักงานทั่วไป เงินเดือน 10,000 บาท
1. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์)
2. พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์)
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 4 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภท 2)
4. คนสวน 1 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา)
5. คนงาน 1 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-24 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3869-5233 ถึง 6

=> ประกาศรับสมัคร

loading...