องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี​ รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง งบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดชลบุรี
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกน ในสาขาวิชา หรือทางสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขและอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฏวิทยา เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-24 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-3839-8039-42 ต่อ 116

=> ประกาศรับสมัคร

loading...