อบต.นาโคก (สมุทรสาคร) รับสมัครพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 3 อัตราอบต.นาโคก (สมุทรสาคร) รับสมัครพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤษภาคม 2559

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำ กว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการ ศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อย กว่า 12 ชั่วโมง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำ กว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการ ศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อย กว่า 12 ชั่วโมง
2. คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

เปิดรับสมัครวันที่ 2-13 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ โทร.034-886122-4

=> ประกาศรับสมัคร

loading...