กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู​ 73 อัตรากรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 73 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย
1. ครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ 10 อัตรา
2. ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ 10 อัตรา
3. ครูผู้ช่วย วิชาเอกอนุบาลศึกษา 10 อัตรา
4. ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 10 อัตรา
5. ครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา 3 อัตรา
6. ครูผู้ช่วย วิชาเอกดนตรีสากล 5 อัตรา
7. ครูผู้ช่วย วิชาเอกวัดผล 1 อัตรา
8. ครูผู้ช่วย วิชาเอกเกษตรกรรม 1 อัตรา
9. ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา 3 อัตรา
10. ครูผู้ช่วย วิชาเอกศิลปศึกษา - วาดเขียน 5 อัตรา
11. ครูผู้ช่วย วิชาเอกบรรณารักษ์ 3 อัตรา
12. ครูผู้ช่วย วิชาเอกแนะแนว 2 อัตรา
13. ครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 10 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครูผู้ช่วย และมีคุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกตามที่เป็ดรับสมัครดังระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเป็ดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่เป็ดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 7 กุมภาพันธ์2560 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
- พระภิกษุ หรือสามเณร ไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือเข้าสอบแข่งขัน ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2560

=> ประกาศรับสมัคร ลิงค์สมัคร

loading...